300 هزار تومان
400 هزار تومان
800 هزار تومان
500 هزار تومان
600 هزار تومان
1 میلیون
700 هزار تومان
900 هزار تومان
بچرخون شانستو امتحان کن

تخفیف دندان پزشکی بگیر

شرایط و قوانین:

هر کاربر مجاز به استفاده از 1 بار چرخاندن گردانه شانس می باشد.

هر کاربر با ارائه کد تخفیف , مبلغ برنده شده را از هزینه خدمات درمانی و زیبایی خود در کلینیک لبخند درمان کم کند.

تماس جهت مشاوره رایگان